(Gudbrandsdølen Dagningen)

Det har gått over et år siden Rambøll la fram sin rapport etter studien av muligheter for utbygging av fritidsboliger i lia ovenfor Birkebeineren skistadion. Det er tid for å ta en avgjørelse i kommunestyret om det skal settes i gang en videre prosess, eller om man nå skal skrinlegge forslaget om en drabantby av rekkehus og leilighetsbygg her. For det er en storstilt utbygging konsulentene foreslår; minimum 800 boenheter (med anslagsvis 2.500 innbyggere) og aller helst 2.000 (med minst 6.000 innbyggere).

Så langt har gledelig mange av de politiske partiene flagget at de ikke ønsker å gå videre med prosjektet, men at området fortsatt skal ha status som LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Som så ofte er det Arbeiderpartiet som avgjør. Vi er mange som er spente: Gir partiet sin stemme til natur, miljø, klima og friluftsliv?

Prosjektet «bynær fritidsbebyggelse» er forsøkt solgt inn som miljøvennlig. Men det er ikke mulig å plassere så mange rekkehus og leilighetsbygg uten at skogen blir snauhogd og bunnen gravd opp, med de følger det får for naturtap og utslipp av klimagasser. Og det vil bli en stor økning i biltrafikken, både opp til området og videre til Nordseter.

Et argument som har vært brukt for prosjektet, er at utbygging her skulle føre til mindre press på Gropmarka og Nordseter. Men virkningen vil være stikk motsatt. I mulighetsstudien åpnes det for utbygging på gropmarksida av Nordsetervegen, fra Åsstuevegen og nesten til Vesle Kvanndalen. Vel så viktig er at mange av de tusener nye fritidsinnbyggere kommer til å gå på tur i Gropmarka. Der er dyre- og fuglelivet forstyrret nok som det er. Vi husker oppslaget i GD i januar 2021, der styret i Fåberg østside utmarkslag (FØU) uttalte sin frykt for «sirkus i marka».

Også på Nordseter vil det bli et økt press hvis det kommer flere tusen fritidsinnbyggere i lia mellom Skihytta og Dagsvea. En må forvente at de fleste av disse er interessert i skigåing. Sesongen er vesentlig lenger i begge ender på fjellet, så folk vil ta bilen til Nordseter. Der er det allerede for få parkeringsplasser på fine dager, med tilløp til trafikkaos. Trengsel i løypene er også et moment. Nordseter er et viktig utgangspunkt for mange lillehamringer, i tillegg til de alt etablerte hytteeierne og turister på overnattingsbedriftene. Men det er et lite løypenett innover, så stor økning i ferdselen vil redusere turopplevelsen.

Erik Hanssveen, Lillehammer